ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇAKÜ KOV KOM DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI AÇIKLANDI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak bildirimi yapılan yeni Korona virus enfeksiyonuna (COVID19) yönelik Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında eylem planlarının oluşturulmasına yönelik;

 

1) ÇAKÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan AYRANCI başkanlığında 09.03.2020 (Rektörlük toplantı salonu 10:30) tarihinde mevcut durumun değerlendirilmesi ve alınabilecek kararların ivedilikle hayata geçirilmesi için ilgili paydaş ve uzman akademisyenlerle ön değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Ön değerlendirme sonucunda;

 

a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı tarafından yurtdışı görevli personel ve uluslararası öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin güncellenmesi ve takip edilmesi  kararlaştırılmıştır.

b)Uluslararası öğrencilerin olası ayrımcılığa uğramamaları durumuna hassasiyetle dikkat edilmesi hususları değerlendirilmiştir.

c) Uluslararası personel ve öğrenci hareketliliği yönetimi, kurumsal ve kişisel hijyen yönetimi, kurumsal farkındalık yönetimi, başlıkları altında eylem planları tanımlanarak 11.03.2020 gün 7151 sayılı iç genelde (Ek 1-a, Ek 1-b, Ek 1-c) ile tüm akademik ve idari birimlere bildirilmiştir.

d) Yayımlanan iç genelge kapsamında tanımlanan eylemlere uygun faaliyetler ivedilikle başlatılarak planlı bir şekilde yürütülmüş ve takip edilmiştir.

 

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına üniversiteler ile koordinasyonun sağlanması ve iletişimin sürekli kılınması için, her bir üniversiteden konu ile ilgili Rektör Yardımcısı bildirilmiştir. ÇAKÜ temsilen Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Murat ARI görevlendirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her bir üniversiteden, korona virüs enfeksiyonu yönetim ve mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Yeni Korona Virüs COVİD-19 Danışma Kurulu Komisyonu (KOV KOM) oluşturulması istenmiştir.

a) Bu kapsamda 09.03.2020 tarihli yapılan toplantı üyelerine, öneriye uygun olarak Hukuk Müşavirliği de dahil edilerek 13.03.2020 gün ve 4 toplam karar sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile KOV KOM (Ek 2) oluşturulmuştur.

 

3) KOV KOM üyeleri, ÇAKÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan AYRANCI başkanlığında (Rektörlük toplantı salonu 10:30) toplanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı COVID19 pandemisine yönelik yayınlanan duyurusunda bildirilen Yürütme Kurulu kararları (Ek 3)  değerlendirilerek yönetim süreci ele alınmıştır;

 

a) YÖK duyurusunun 1. ve 2. Maddesinde sağlık durumları tanımlanan idari ve akademik personelin raporları doğrultusunda 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izin verilmesine,

b) YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izini kullanma talebinin, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim amirleri tarafından değerlendirilmesine,

c) YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

d) YÖK duyurusunun 5. ve 6. maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlerine ara verilmesine,

e) Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesine,

f) Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının iptal edilmesi veya ertelenmesine; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılmasına,

g) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda yurt dışında bulunan öğrencilerin ve personelin muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesine,

h) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine ve kurumsal desteğe erişiminin olası ayrımcılığa uğramadan sağlanması konusunda destek verilmesine,

i) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda uluslararası öğrencilere üniversitemiz bünyesinden Türkçe, İngilizce bilgilendirme mesajlarının atılmasına,

j) 09. 03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve /veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarda yayımlanmasına,

k) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda oda/bina yüzey alanı ve kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör düğmelerin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işlemin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesine; ayrıca kullanılmayan amfiler, eğitim odaları, sınıflar, tuvalet ve lavaboların kapalı tutulmasına, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kayıt altına alınmasının sağlanmasına,(video için tıklayınız.)

l) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda tüm üniversite bünyesinde profesyonel dezenfeksiyon yapılabilmesi için gerekli malzemenin temini ve işlemin yapılması amacıyla iş taksiminin bölüm yöneticileri tarafından yapılmasının sağlanmasına,

m) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda, konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal elektronik kaynak link afiş ve genelge ile personele ve öğrencilere ulaştırılmasına,

n) Sosyal tesisteki hijyen ve dezenfektasyon hizmetinin maksimum düzeye çıkarılması ve bu çabanın hizmet alıcılar için görünür kılınmasına,

o) İş akışı ve hizmetin gereği olarak sık ziyaretçi alan çalışanların odalarına maske, dezenfektan seti, ıslak mendil, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesine,

p) Çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, kreş, yüzme havuzu hizmetlerine ara verilmesine,

q) Üniversite bünyesinde bulunan kantinlerde masa ve sandalyelerin kaldırılarak sunulan hizmetin gel-al hizmet şekline dönüştürülmesine,

r) 09.03.2020 günlü toplantıda alınan karar doğrultusunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine, personel ve öğrenci hareketliği ile ilgili bilgilerin düzenli olarak KOV KOM’a bildirmesine,

s) Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesine, idari ve akademik personelin buna hazırlanması kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına,

t) Kampüse veya kampüs dışına yolcu taşıyan araçların dezenfekte edilmesine, yolcu indirme ve bindirmenin tek bir noktadan yapılmasına,

 

4) Ulusal sağlık otoritesinin web sayfasının (https://www.saglik.gov.tr/) takip edilerek bilgiye ulaşımın sürekli güncel tutulmasına ve duruma uygun aksiyonların alınmasına,

 

5) ÇAKÜ Sağlık Hizmetleri Birimine başvuran muhtemel vaka yönetimine yönelik;

 

a) Sağlık Hizmetleri Biriminde bulunan bir odanın karantina odası olarak düzenlenmesine,

b) Sağlık Bakanlığı Korona virüs (COVID19) rehberinde belirtilen şablona uygun şekilde müdahale edilmesine,

c) Muhtemel vaka ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanmasına ve uygun koşullarda sevkine,

d) Vaka sevkinden sonra olası tüm kontamine ekipman ve alanın usulüne uygun dezenfekte edilmesine,

 

6) KOV KOM konu ile ilgili haftalık bilgi paylaşımı ve istişare toplantılarının Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 11:00’de yapılmasına,

 

 Karar verilmiştir.

 

7) Ayrıca yukarıda bahsi geçen 16.03.2020 tarihli KOV KOM toplantı kararları sürecinin etkin ve yerinde yönetilmesi için;

 

a) 16.03.2020 gün ve saat 15:00’de üniversite idari birimler bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

b) 16.03.2020 gün ve saat 17:00’de ÇAKÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan AYRANCI başkanlığında üniversite akademik birim yöneticileri ile toplanılarak süreç yönetimi paylaşılmıştır.

 

Not: Ekte sunulan doküman teknik bir aksaklıktan dolayı Google Chrome internet tarayıcı uygulamasında görüntülenememektedir. Ekte sunulan dokümana ulaşmak için Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Yandex vb. internet tarayıcılarını kullanabilirsiniz.